Property Grunt

Wednesday, February 24, 2010

KIM YU-NA!
KIM YU-NA BREAKS THE WORLD RECORD FOR THE OLYMPIC SHORT PROGRAM!

TAKE THAT YOU JAPANESE BASTARDS!